S’ha aprovat un informe on els eurodiputats animen a incorporar la perspectiva de gènere a les polítiques per aturar el sensellarisme i les dificultats d’accés a habitatge i energia assequibles i adequades. ⁣

El deteriorament de la situació social i econòmica ha incrementat totes les formes d‟abús i violència cap a les dones. Els eurodiputats insten els Estats membres a donar suport a les dones que escapen de la violència de gènere, ja que una vida lliure de violència és fonamental perquè participin al mercat laboral, assoleixin el seu ple potencial i tinguin independència econòmica.⁣

La crisi del COVID-19 ha demostrat el paper de les dones empleades als sectors social, assistencial, educatiu, sanitari, minorista i de la neteja, fonamental perquè les nostres societats segueixin funcionant. ⁣

Els eurodiputats plantegen utilitzar eines d’avaluació del treball neutres des del punt de vista del gènere per avaluar millor i remunerar de manera més justa les feines en què predominen les dones. Això permetria garantir la igualtat de retribució per la mateixa feina i per treball de valor idèntic, reforçant l’emprenedoria de les dones a les petites i mitjanes empreses.⁣

A més, assegurar guarderies públiques i privades accessibles i de qualitat milloraria les oportunitats de les dones al mercat laboral.⁣

Els eurodiputats insisteixen que els Estats membres han d’evitar la discriminació de gènere en les polítiques fiscals i eliminar l’IVA sobre els productes d’higiene femenina. ⁣

Finalment, afirmen que els països de la UE haurien de tenir en compte la dimensió de gènere en reformar els seus sistemes de pensions, i incloure una compensació pel treball assistencial no remunerat.⁣

Segons Eurostat, el 2020 el risc de pobresa a la UE era més elevat per a les dones (22.9%) que els homes (20.9%). Des del 2017, la bretxa de gènere en aquest àmbit ha augmentat en 21 Estats membres. A causa del fort vincle entre pobresa femenina i infantil, un de cada quatre nens a la UE està en risc de pobresa o exclusió social.