La Comissió va proposar un reglament sobre la seguretat de les joguines que revisa les normes actuals a fi de protegir les criatures dels possibles riscos que  poden comportar les joguines. Les joguines comercialitzades a la UE ja es troben entre les més segures del món. Les normes que s’han proposat milloraran encara més aquesta protecció, especialment pel que fa a les substàncies químiques nocives. Les normes també pretenen reduir l’elevat nombre de joguines que no són segures i encara es venen a la UE, especialment per internet, de manera que augmentarà la igualtat de condicions entre les joguines fabricades a la UE i les importades. I, alhora, es continuarà garantint la lliure circulació de les joguines en el mercat únic.

La proposta que es basa en les normes vigents, actualitza els requisits de seguretat que han de complir les joguines per ser comercialitzades a la UE, tant si es fabriquen a la mateixa Unió Europea com en altres llocs. Més concretament:

  • Augmentar la protecció contra les substàncies químiques nocives: la proposta no només manté la prohibició actual d’usar substàncies carcinògenes, mutàgenes o tòxiques per a la reproducció en les joguines, sinó que també prohibeix l’ús d’altres substàncies químiques nocives. La proposta se centra en les substàncies químiques especialment perjudicials per als infants. Per exemple, prohibirà l’ús en les joguines de substàncies químiques que afectin el sistema endocrí (disruptors endocrins) i de substàncies químiques que afectin el sistema respiratori o resultin tòxiques per a un òrgan determinat.
  • Reforçar el control del compliment: la proposta garanteix que a la UE només s’hi venguin joguines segures. Totes les joguines hauran de tenir un passaport digital de producte, que contindrà informació sobre el compliment del Reglament proposat. Els importadors hauran de presentar passaports digitals de producte de totes les joguines que entrin per les fronteres de la UE, també les que es venguin per internet. Un nou sistema informàtic examinarà tots els passaports digitals dels productes que passin per les fronteres exteriors i identificarà els enviaments que s’hagin de sotmetre a uns controls més rigorosos a les duanes. D’altra banda, els inspectors nacionals continuaran sent responsables de dur a terme inspeccions de les joguines. A més, si es detecten joguines problemàtiques que presentin riscos no previstos expressament en el Reglament, la proposta permet que la Comissió n’exigeixi la retirada del mercat.