Francesc Roca

Francesc Roca és conseller d’Educació, Ocupació i Desenvolupament Econòmic de l’Ajuntament de Tarragona

La Formació Professional ha de seguir sent un referent a la ciutat de Tarragona, formació professional dual, formació per l’ocupació emprenedoria, innovació i transferència tecnològica, mobilitat internacional, formació professional a demanda, formació professional integrada, avui ja disposem a Tarragona d’un bon catàleg de bones pràctiques.

Tarragona ha de seguir sent un model de referència i de lideratge compartit amb l’administració educativa i l’administració laboral de la Generalitat de Catalunya, amb les administracions estatals, amb altres administracions locals, amb els centres educatius públics i privats i de formació per l’ocupació de la ciutat, amb el clúster de la química, amb les empreses i associacions empresarials del territori, amb els agents socials, amb la Cambra de Comerç Indústria, Serveis i Navegació de Tarragona, la Universitat i amb altres territoris d’àmbit comarcal, autonòmic i estatal o europeu.

Un model de formació professional a on “tothom guanya”, col·laboració i responsabilitat compartida “sols no anem enlloc” és avui i demà necessari. Junts seguirem generant i promovem projectes que donin respostes a les necessitats de les persones i de les empreses.

La Formació Professional tarragonina respon avui i ha de seguir responent tant a les necessitats de formació inicial com a les necessitats de qualificació i requalificació de les persones, per tal de facilitar la formació al llarg de la vida i donar a la societat una resposta de professionalització dinàmica ajustada a les demandes socials econòmiques de cada moment i cada sector. Hem de reforçar les oportunitats d’aprenentatge permanent de les persones al llarg de la vida.

Des de la nostra responsabilitat com a govern de la ciutat, hem de seguir contribuint a la millora d’un model de formació, qualificació i orientació a Tarragona, que impulsi la competitivitat de les nostres empreses (microempreses, petites, mitjanes i grans empreses), millorant la competència professional de les persones i alhora la seva capacitació i ocupabilitat. Aquestes fites compartides afavoreixen i afavoriran que hagi més persones formades i amb millor qualificació a fi i efecte d’afavorir la seva inserció, reinserció i progressió laboral, alhora que estimularà el foment de la iniciativa empresarial i augmentaran la competitivitat de les nostres empreses.

Una formació professional de proximitat com la nostra ha de ser adaptable en tot moment a les necessitats competencials de les persones, tenint en compte les seves aptituds de forma individualitzada, atenent a la diversitat i promovent la cohesió social i la integració de les persones amb especials dificultats d’inserció en el mercat del treball. Hem d’adoptar i millorar l’adopció de mesures d’acció positiva a favor d’uns determinats col·lectius per afavorir i facilitar la seva transició entre la formació i el mercat de treball.

 • Els col·lectius amb una especial dificultat en l’accés a l’ocupació, com ara persones amb discapacitat, persones afectades i víctimes de la violència de gènere, persones aturades de llarga durada, persones majors de 45 anys i persones en risc d’exclusió social. S’adoptaran les mesures que facilitin la seva inclusió social, així com la seva participació en les diferents modalitats de formació professional, en igualtat de condicions i integrats en l’oferta general de formació. Així mateix, es podran dissenyar programes específics per a aquests col·lectius.
 • Les dones per a les quals s’impulsarà un disseny d’actuacions específiques com a mesura d’acció positiva per corregir els desequilibris que es produeixin en el mercat de treball.
 • Les persones joves sense titulació, per a les quals s’establiran programes específics de formació professional.
 • Les persones ocupades en petites i mitjanes empreses, la participació serà prioritària en les accions de formació, dissenyant programes específics per a persones treballadores de micropimes.

En definitiva, la integració i transformació professional i orientació a Tarragona, determina que serà clau la necessitat d’elaborar i definir el procés d’aplicació d’un nou model de formació professional, qualificació i orientació guiat pels següents principis rectors:

 1. Innovació, per a aportar noves perspectives per afrontar els reptes de futur i adaptar-se permanentment a les necessitats sectorials i territorials del sistema productiu.
 2. Integració, perquè tot el sistema de formació comparteixi una mateixa estratègia i uns objectius comuns
 3. Qualitat, un sistema de formació orientat a respondre tant a les necessitats de desenvolupament econòmic com a les de qualificació de les persones al llarg de la vida
 4. Articulació, per a consolidar la coherència de tot el sistema facilitant les passarel·les amb l’educació general i amb l’ocupació.
 5. Accessibilitat, per a totes les persones al sistema de formació professional, el qual ha de formar part de l’espai europeu de formació i qualificació
 6. Flexibilitat, per adaptar-se a les necessitats de les empreses i les persones al llarg de la vida
 7. Participació activa de les empreses i dels agents socials, per a respondre a les seves necessitats i contribuir així a millorar la competitivitat de l’economia catalana.
 8. Corresponsabilitat dels departaments de la Generalitat de Catalunya, de l’administració local i dels agents econòmics i socials.

Francesc Roca

Conseller d’Educació, Ocupació i Desenvolupament Econòmic de l’Ajuntament de Tarragona