Entrades

fp-dual-tarragonaEmpreses, centres educatius i administració compromeses amb la Formació Professional Dual han compartit la seva experiència en la jornada que el centre d’informació Europe Direct Tarragona ha organitzat coincidint amb la Setmana Europea de la Formació Professional. Més formació i ocupabilitat estan directament relacionades. En aquest sentit, la Formació Professional ha de ser un motor per a la millora del mercat laboral, proveint de professionals els sectors productius.

Francesc Roca, conseller d’Educació, Ocupació i Desenvolupament Econòmic de l’Ajuntament de Tarragona ha manifestat que el treball és un dels factors essencials per a la qualitat de vida de les persones i que “com a territori hem de vetllar perquè aquest treball sigui digne”. Roca ha explicat que amb el Pla de la Formació Professional de Tarragona es vol contribuir a “la implementació d’un model de formació, qualificació i orientació professional a Tarragona, que impulsi la competitivitat de les empreses”.

La formació i la mobilitat, prioritàries per a la UE

Ferran Tarradellas, director de la Representació de la Comissió Europea a Barcelona, ha destacat en la seva intervenció que la prioritat de la Comissió és ajudar als estats membres a crear les millors condicions possibles perquè els joves puguin desenvolupar les competències necessàries per entrar a formar part del mercat laboral. Tarradellas ha recordat que el president de la Comissió, Jean Claude Juncker, en el Discurs sobre l’Estat de la Unió que va fer el passat 14 de setembre, va dir que pròximament es presentaran propostes per a modernitzar l’educació, millorar la qualitat de la mobilitat i a formació professional dels aprenents i fer un seguiment dels joves en el mercat de treball, un cop hagin enllestit la seva formació acadèmica o professional.

fp-dual-tarragona-1L’FP Dual és un reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits per l’alumnat mitjançant el treball i la formació impartida per l’empresa. És un tipus de formació amb avantatges per tots els actors implicats. L’empresa recupera el model de l’aprenent, però adaptat al s. XXI i té una participació directa en el procés de formació de l’alumne a més de transmetre des del primer moment, la seva cultura pròpia (missió, valors…). Per la seva banda, l’alumne estudia i treballa en una empresa real i això, alhora, incrementa l’oportunitat de trobar un lloc de treball fix. Però també l’institut aconsegueix beneficis com l’enfortiment dels vincles amb l’empresa o la millora dels índexs d’inserció laboral que fa que es posicioni millor enfront altres instituts.

La Formació Professional Dual ha d’anar destinada a diferents col·lectius: des dels que han abandonat prematurament el món educatiu, als que volen aprendre mentre treballen o els que volen superar una transició laboral.

En aquest sentit, diferents representants de les empreses han destacat que participar en programes d’FP Dual, a més de donar resposta a les necessitats empresarials els ha servit com a revulsiu pels seus treballadors. Cada cop són més els que demanden formació especialitzada i continuada.

Trobareu notícies relacionades sobre l’FP Dual seguint l’etiqueta FP Dual en aquest blog, també al següent vídeo:

Oriol Vernet és llicenciat en Química i Bioquímica per la universitat Rovira i Virgili (URV). Ha desenvolupat la seva carrera professional com a cap de Laboratori i Responsable d’R+D+I  en el camp de la indústria agroalimentària. Des de fa 17 anys és professor del departament de química de l’institut Comte de Rius. Fa 7 anys que és el Coordinador de Formació Professional de l’institut i ha format part d’un equip humà que ha apostat d’una manera molt decidida per la implantació i l’impuls de la Formació Professional dual.

Oriol Vernet FP Comte de Rius

Oriol Vernet, coordinador d’FP de l’institut Comte de Rius de Tarragona.

EDTGN. En el context de crisi econòmica i elevat atur juvenil que s’ha viscut en els darrers anys, i tenint en compte que les polítiques de formació i ocupació són una prioritat per a la UE, com valores la situació actual? Als joves formats els costa més trobar feina que fa uns anys?

Oriol Vernet. La greu crisi que hem patit en els darrers anys ha fet créixer considerablement  les taxes d’atur i, concretament en el cas del juvenil, fins a uns valors molt elevats. Tot i això hem pogut constatar que els joves que han apostat per formar-se han patit més lleument aquesta situació.

Quan les condicions del mercat laboral van empitjorar, els joves formats ho van acusar molt menys. També en el moment en què ha començat a haver-hi una recuperació han estat els primers en augmentar la seva taxa d’inserció al món del treball i a un ritme més alt que la resta del mercat laboral.

EDTGN. Dins del ventall formatiu que existeix actualment hi ha la Formació Professional dual. Quins són els avantatges d’aquesta modalitat?

O. V. La formació professional dual s’està estenent d’una manera gradual i creixent ja que aporta molts avantatges per a totes les parts implicades.

Per una part, l’alumne rep una formació que li permet tenir una visió i experiència sobre el món laboral alhora que unes habilitats i coneixements que en incorporar-se al mercat laboral tenen una gran importància.

Per a les empreses la participació en la formació dual també és molt positiva ja que els permet tenir bons professionals que poden aportar valor i capital humà.

D’altra banda, l’institut també surt beneficiat ja que estreny els vincles amb el món de l’empresa. El fet de compartir coneixements i experiències entre les parts permet oferir una formació actualitzada i de més qualitat.

EDTGN. En quines àrees s’aplica la Formació Professional dual? (indústria química, comerç…)

O. V. La formació professional dual és aplicable en totes les àrees i en tots els nivells (cicles formatius de grau mitjà i cicles formatius de grau superior). Concretament a l’institut Comte de Rius l’apliquem en diferents cicles de les famílies professionals d’electricitat-electrònica, química i fabricació mecànica.

EDTGN. Com explicaries, a algú que no ho coneix, el funcionament de la Formació Professional dual?

O. V. En la formació Professional dual es combinen, a parts pràcticament iguals, les classes a l’institut amb les pràctiques a l’empresa. Per tant, tots aquells alumnes que opten per aquest tipus de formació, en finalitzar-la, a part dels coneixements teòrics i pràctics rebuts al centre, compten amb una important experiència en el món de l’empresa i això els aporta un valor afegit molt important.

EDTGN. Com s’organitzen els cursos de Formació Professional dual?

O. V. La Formació Professional dual està organitzada en dos cursos:

 • Un primer any on l’alumne assisteix a classes teòriques i pràctiques al centre.
 • Un segon curs on l’alumne assisteix un dia a l’institut i la resta de dies de la setmana fa la seva estada a l’empresa, ja sigui amb un contracte o amb una beca-salari.

Cal destacar que la formació dual és altament motivadora per a l’alumne i aquest fet també repercuteix en un millor rendiment acadèmic.

EDTGN. Quines són les principals diferències amb la Formació Professional tradicional?

O. V. En la Formació Professional tradicional l’alumne fa una estada a l’empresa d’aproximadament 350 hores, mentre que en la formació dual la durada de les pràctiques és d’unes 1.000 hores.

Un altre tret diferenciador és que l’empresa assumeix un paper actiu molt important en la formació tant tècnica com pràctica de l’alumne.

EDTGN. Quina formació se’ls dóna durant la seva estada a l’institut? És molt específica?

O. V. La formació que rep l’alumne a l’institut pot adaptar-se a les diferents necessitats tècniques de les empreses que acullen els alumnes en formació dual. En aquest sentit també és important destacar que amb la Formació Professional dual es reforça molt la col·laboració entre l’institut i l’empresa. Per exemple, molts professors fan estades formatives a l’empresa per saber quina és la realitat i les necessitats de l’empresa i després poder-ho aplicar a l’aula.

EDTGN. Quin és el paper de l’institut un cop els alumnes comencen les pràctiques a l’empresa?

O. V. Des de l’institut cada alumne té assignat un tutor que es coordina amb el responsable o tutor de l’empresa que l’acull. Durant tota l’estada de l’alumne hi ha una comunicació constant per veure l’evolució d’aquest. No només es fa un seguiment a nivell tècnic de l’alumne sinó també de totes les capacitats (responsabilitat, actitud…) per tal que puguin esdevenir bons professionals.

EDTGN. Quin perfil tenen els alumnes que s’interessen per la Formació Professional dual?

O. V. Actualment el perfil d’alumne que s’interessa per la formació professional dual és molt variat. No només l’estudiant que ha acabat l’ESO o el Batxillerat, també ve molta gent que ja s’havia incorporat al mercat laboral i veu en la Formació Professional dual una aposta de futur per aconseguir una ocupació més estable i de qualitat.

EDTGN. Un cop acabats els estudis, quin percentatge d’alumnes de Formació Professional dual acaba trobant feina?

O. V. En el seguiment d’inserció laboral que fem dels nostres alumnes una vegada finalitzats els estudis hem pogut constatar que sis mesos després de titular-se prop del 90% estan treballant. Un nombre important d’alumnes es queden treballant en les mateixes empreses on han fet les pràctiques. Aquells que no es queden en la mateixa empresa són perfils professionals altament demandats per les empreses del sector i això els dóna una molt alta ocupabilitat.

EDTGN. El dia 2 de desembre Europe Direct Tarragona (ED TGN) organitza una jornada sobre formació i ocupació, centrada especialment en la Formació Professional dual. Quins motius donaria als assistents per participar en aquesta iniciativa?

O. V. És interessant que arribi a la societat el missatge de la importància d’una bona formació com pot ser l’FP dual; en aquest sentit, crec que aquesta jornada por ser una eina excel·lent per conèixer d’una manera més propera i des de diferents punts de vista aquesta realitat.

Podeu conèixer més sobre l’institut Comte de Rius a la seva pàgina web, al seu perfil de Facebook o al seu compte de Twitter.

Francesc Roca

Francesc Roca és conseller d’Educació, Ocupació i Desenvolupament Econòmic de l’Ajuntament de Tarragona

La Formació Professional ha de seguir sent un referent a la ciutat de Tarragona, formació professional dual, formació per l’ocupació emprenedoria, innovació i transferència tecnològica, mobilitat internacional, formació professional a demanda, formació professional integrada, avui ja disposem a Tarragona d’un bon catàleg de bones pràctiques.

Tarragona ha de seguir sent un model de referència i de lideratge compartit amb l’administració educativa i l’administració laboral de la Generalitat de Catalunya, amb les administracions estatals, amb altres administracions locals, amb els centres educatius públics i privats i de formació per l’ocupació de la ciutat, amb el clúster de la química, amb les empreses i associacions empresarials del territori, amb els agents socials, amb la Cambra de Comerç Indústria, Serveis i Navegació de Tarragona, la Universitat i amb altres territoris d’àmbit comarcal, autonòmic i estatal o europeu.

Un model de formació professional a on “tothom guanya”, col·laboració i responsabilitat compartida “sols no anem enlloc” és avui i demà necessari. Junts seguirem generant i promovem projectes que donin respostes a les necessitats de les persones i de les empreses.

La Formació Professional tarragonina respon avui i ha de seguir responent tant a les necessitats de formació inicial com a les necessitats de qualificació i requalificació de les persones, per tal de facilitar la formació al llarg de la vida i donar a la societat una resposta de professionalització dinàmica ajustada a les demandes socials econòmiques de cada moment i cada sector. Hem de reforçar les oportunitats d’aprenentatge permanent de les persones al llarg de la vida.

Des de la nostra responsabilitat com a govern de la ciutat, hem de seguir contribuint a la millora d’un model de formació, qualificació i orientació a Tarragona, que impulsi la competitivitat de les nostres empreses (microempreses, petites, mitjanes i grans empreses), millorant la competència professional de les persones i alhora la seva capacitació i ocupabilitat. Aquestes fites compartides afavoreixen i afavoriran que hagi més persones formades i amb millor qualificació a fi i efecte d’afavorir la seva inserció, reinserció i progressió laboral, alhora que estimularà el foment de la iniciativa empresarial i augmentaran la competitivitat de les nostres empreses.

Una formació professional de proximitat com la nostra ha de ser adaptable en tot moment a les necessitats competencials de les persones, tenint en compte les seves aptituds de forma individualitzada, atenent a la diversitat i promovent la cohesió social i la integració de les persones amb especials dificultats d’inserció en el mercat del treball. Hem d’adoptar i millorar l’adopció de mesures d’acció positiva a favor d’uns determinats col·lectius per afavorir i facilitar la seva transició entre la formació i el mercat de treball.

 • Els col·lectius amb una especial dificultat en l’accés a l’ocupació, com ara persones amb discapacitat, persones afectades i víctimes de la violència de gènere, persones aturades de llarga durada, persones majors de 45 anys i persones en risc d’exclusió social. S’adoptaran les mesures que facilitin la seva inclusió social, així com la seva participació en les diferents modalitats de formació professional, en igualtat de condicions i integrats en l’oferta general de formació. Així mateix, es podran dissenyar programes específics per a aquests col·lectius.
 • Les dones per a les quals s’impulsarà un disseny d’actuacions específiques com a mesura d’acció positiva per corregir els desequilibris que es produeixin en el mercat de treball.
 • Les persones joves sense titulació, per a les quals s’establiran programes específics de formació professional.
 • Les persones ocupades en petites i mitjanes empreses, la participació serà prioritària en les accions de formació, dissenyant programes específics per a persones treballadores de micropimes.

En definitiva, la integració i transformació professional i orientació a Tarragona, determina que serà clau la necessitat d’elaborar i definir el procés d’aplicació d’un nou model de formació professional, qualificació i orientació guiat pels següents principis rectors:

 1. Innovació, per a aportar noves perspectives per afrontar els reptes de futur i adaptar-se permanentment a les necessitats sectorials i territorials del sistema productiu.
 2. Integració, perquè tot el sistema de formació comparteixi una mateixa estratègia i uns objectius comuns
 3. Qualitat, un sistema de formació orientat a respondre tant a les necessitats de desenvolupament econòmic com a les de qualificació de les persones al llarg de la vida
 4. Articulació, per a consolidar la coherència de tot el sistema facilitant les passarel·les amb l’educació general i amb l’ocupació.
 5. Accessibilitat, per a totes les persones al sistema de formació professional, el qual ha de formar part de l’espai europeu de formació i qualificació
 6. Flexibilitat, per adaptar-se a les necessitats de les empreses i les persones al llarg de la vida
 7. Participació activa de les empreses i dels agents socials, per a respondre a les seves necessitats i contribuir així a millorar la competitivitat de l’economia catalana.
 8. Corresponsabilitat dels departaments de la Generalitat de Catalunya, de l’administració local i dels agents econòmics i socials.

Francesc Roca

Conseller d’Educació, Ocupació i Desenvolupament Econòmic de l’Ajuntament de Tarragona

Saps què és la Formació Professional Dual? Es tracta d’una modalitat d’estudi en què l’alumne rep una part de la formació a l’institut i l’altra mitjançant les activitats formatives i productives en una empresa.

En el marc de la Jornada de Formació i Ocupació “FP Dual, una oportunitat per accedir al món laboral“, Europe Direct Tarragona hem editat un vídeo, amb la col·laboració de l’institut Comte de Rius i Repsol que explica tots els detalls d’aquest tipus de formació. Per saber-ne encara més i descobrir els bons resultats amb què s’ha implementat a Tarragona, et convidem a veure el vídeo aquí mateix!

Pots inscriure’t a la jornada en aquesta pàgina o enviant un correu a l’adreça [email protected].

Per a més informació, consulta aquesta notícia.

324795_10150294865936822_166386733_oL’informe activitat 2013-2014 d’Eures Espanya confirma que més de 3.000 persones van trobar feina en un altre país de la UE gràcies a aquesta xarxa europea. Les ocupacions més demandades van ser les infermeres i llevadores, cuiners, miners i professionals de la construcció, titulats de cicle mig i superiors en biologia, medicina o salut, o titulats superiors , entre d’altres professions.

La Comissió Europea a Espanya ha organitzat per demà dimarts, de 17h a 18h, un xat per a resoldre dubtes i orientar als candidats en la seva recerca de feina en algun estat membre de la UE. María José Arias, Eures Manager per a Espanya, a tendrà aquelles consultes que arribin utilitzant el hashtag #EmpleoUE.

El debat es podrà seguir a través del compte de Twitter de la Comissió Europea a Espanya, http://twitter.com/uemadrid.

Aquest 2015 arriba amb algunes novetats. Les principals són:

La participació d’Eures Espanya en el programa “The Job of my life” perquè joves europeus puguin realitzar la Formació Professional Dual a Alemanya.

Projecte “Your First EURES Job” amb Suècia, pel qual s’ofereixen ajudes econòmiques i logístiques als candidats per a realitzar entrevistes fora del país de residència, instal·lació al país un cop el candidat sigui contractat i per realitzar curs d’idiomes si fos necessari per a l’ocupació sol·licitat i fins i tot per a l’homologació de títols professionals.

El Passaport de Competències, una nova eina del Portal EURES que contribueix d’una banda a facilitar la mobilitat dels sol·licitants d’ocupació permetent especificar les competències que han obtingut i on i per altra banda ajudar a les empreses a trobar treballadors qualificats.